Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-1.2.6- 8.3.4-16

A pályázat célja:

A komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

Ki pályázhat:

Azok a középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. (minimum a projekt összköltségének a 20%-át el kell érniük)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. (maximum a projekt összköltségének a 15%-át érhetik el)
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme. (együttesen maximum a projekt 10%-át érhetik el)
 • Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
 • A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. (maximum a projekt összköltségének 0,5%-át érheti el)

Kizárólag a pályázati Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók.

Kötelező vállalások:

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele nem csökken a bázis árbevételhez képest. Bázis árbevétel: a bázis árbevételnek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban.

Fenntartási Kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Területi korlátozás:

A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt több megvalósítási helyszínen is megvalósulhat.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint. Mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet.

Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:

 • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:
  • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  • a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  • a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet.
 • Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
  • az elszámolható költségek 70%-a lehet.
 • Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a lehet.

Önerő:

A projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Kölcsön:

A kölcsön kamata 1% / év. A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A kölcsön futamideje:

 • Új ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év.
 • Immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év.
 • Az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.

A futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a kölcsönszerződés megkötésétől számított 42 hónap.

Előleg:

Az előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft.

Biztosíték nyújtás:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól az immateriális javak. A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • Nem rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
 • Középvállalkozásnak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem kivéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevételéneklegalább 50%-a a Felhívás1.számú szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódjaalá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás alá tartozó élelmiszer-feldolgozó tevékenységből származott;
 • Projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatásikérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt,teljes üzleti év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevétel összegének,
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéjea törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • Az uniós állami támogatási szabályok szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnakminősül
 • A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Felhívás keretében már részesült támogatásban;
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül
 • Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) hatálya alá tartozik;
 • Projektet konzorciumi formában kívánja megvalósítani

A pályázat benyújtható:

2017. február 15-től 2019. február 15-igKözzétéve itt: Pályázatok | Ekkor: 2017. április 15.