Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16

A pályázat célja:

Aziskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

Ki pályázhat:

 • Azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az elő társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása;
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése;
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásáhozszükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása, aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja;
 • Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása;
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

A gyakornokokkal szemben az alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában;
 • Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket;
 • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik;
 • Felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik;
 • A támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelembenyújtását megelőzően;
 • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:

 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14IfjúságiGarancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának.
 • Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtjabe a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását.
 • Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
 • A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap)vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt.
 • Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, illetve amennyiben már beszerezte gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközöket, immateriális javakat, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattalrendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
 • 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7 vagy annál több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásánakdokumentálása előrehaladási naplóban.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatásból foglalkoztatottak a támogatott foglalkoztatás időtartamánakfeléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja.

Területi korlátozás:

Csak a kevésbé fejlett régiók területén:

 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege:

A támogatás mértéke minimum 2.300.000 forint, maximum 30.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Előleg:

A megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de maximum 15 millió forint.

Támogatásra nem jogosultak azon vállalkozások:

 • aki vagy amely egyéni vállalkozó a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor a KATA hatálya alatt áll.
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • amelynek a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amelynek pályázat keretében benyújtott elszámolható összköltsége meghaladja a kérelem benyújtását megelőző év jóváhagyott éves beszámolója szerinti árbevétel összegét vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
 • amelynek a pályázat keretében elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
 • amelynek a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;

A pályázat benyújtható:

2016. augusztus 1-től 2020. március 31-igKözzétéve itt: Kiemelt pályázatok | Ekkor: 2017. december 18.