Ipari parkok fejlesztése

GINOP-1.2.4-16

A pályázat célja:

Az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett elsősorban a már meglévő ipari parkokáltal nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaikszínvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.

Ki pályázhat:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik;
 • amelyek „Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódóvállalkozásarendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az elő társaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországonszékhellyel rendelkezőkettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Ipari Park címmel rendelkező területen a terület kizárólagos tulajdonosa és egyben a cím birtokosa által végrehajtott fejlesztés.

 • Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat) kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása.
 • Új, közös használatú épület építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, amelyek az ipari park által biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek.
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges új eszközök, berendezések beszerzése.
 • Az ipari park működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára biztosított közös szolgáltatások nyújtásához szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése.
 • Projekt-előkészítés költségei.

Kötelező vállalások:

A fenntartási időszak végéig a támogatási kérelemben megadott bázisértékhez képest nő a fejlesztéssel érintett ipari parkba betelepült vállalkozások körében a KKV-k aránya.

Fenntartási kötelezettség:

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az „Ipari Park” címmel rendelkező, a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke a szabad vállalkozási zónák területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az összes elszámolható költség 70%-a, míg a szabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a.

Önerő:

A szabad vállalkozási zónák területén működő, támogatást igénylő ipari parkok esetén az elszámolható összköltség 30%-a.

Aszabad vállalkozási zónákon kívül fekvő ipari parkok esetében az összes elszámolható költség 50 %-a.

Előleg:

Az előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft.

Biztosíték nyújtás:

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • Saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • Saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • A GINOP 1.2.4-16 jelű felhívásra egy naptári évben belül úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban.
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül;
 • I. 10. vagy 12.árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását szolgáló létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul;
 • Nem rendelkeznek „Ipari Park” címmel
 • A fejlesztéssel érintett ipari park területének nem kizárólagos tulajdonosai

A pályázat benyújtható:

2016. május 17-től 2018. május 17-igKözzétéve itt: Pályázatok | Ekkor: 2017. április 16.