Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.2-18

 

A pályázat célja:

Az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújulóenergiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósulása.

Ki pályázhat:

Azon mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:

 • Rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani(továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a)  A  benyújtott  támogatási  kérelmek  esetében  az  energiahatékonyság  fokozására  irányuló projektrész  –  B)  tevékenység  –  aránya  alátámasztottan  el  kell,  hogy  érje  legalább  a  30%-ot  a projekt összes elszámolható költségén belül.

b)  A  megújuló  energia  felhasználásra  irányuló  projektrész  –  C)  tevékenység  –  aránya alátámasztottan  el  kell,  hogy  érje  legalább  a  10%-ot  a  projekt  összes  elszámolható  költségén belül.

c)  A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Projekt-előkészítési tevékenységek (max. a projekt 5%-áig)

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 1. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 1. Egyéb tevékenységek
  1. Műszaki ellenőri szolgáltatás(max. a projekt 1%-áig)
  2. Projektmenedzsment(max. a projekt 2,5%-áig)
  3. Az energetikai szakértőzáró beszámolóhoz csatolandó nyilatkozatának és a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványának elkészítése.

Nem támogatható tevékenységek (a felsorolás nem teljes):

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.

Fenntartási Kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege:minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Előleg:

Az előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft.

Biztosíték nyújtás:

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • Az igényelt támogatási összeg meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegétvagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
 • Asaját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezártteljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéjea törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • Amely, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban;
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül 

A pályázat benyújtható:

2018. március 14. 12.00 órától 2018.június 28. 12.00 óráiglehetséges.Közzétéve itt: Kiemelt pályázatok | Ekkor: 2017. december 18.