Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.6- 17


A pályázat célja:

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
 

Ki pályázhat:

- Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel.

- Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

- Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 

A projekt keretében KÖTELEZŐEN megvalósítandó tevékenységek:

- Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

Az alábbi képzések bármelyike támogatható:

o OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. §

(2) a) pontja alapján;

o Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;

o Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;

o Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;

o Az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó

képzések);

- A képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, valamint képzést követő

elégedettségmérés.

- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 

A projekt keretében megvalósítható tevékenységek:

1. Projekt előkészítés költségei:

o Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei (együttesen összesen legfeljebb 3.000.000 Ft értékben számolható el):

  • Képzési terv megvalósításához szükséges eljárások, stratégiák, módszertanok kidolgozása;
  • Munkavállalói képzési igény felmérése;
  • Külső képzés esetén a képzés engedélyeztetése;

o Közbeszerzési költségek:

  • Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;
  • Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

2. Projektmenedzsment költségei:

o Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása;

o Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség;

o Egyéb projektmenedzsment költség.

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (A támogatás mértéke személyenként, teljes munkaidő esetén havi bruttó 400.000 Ft

maximum, vagy ennek időarányos összege.).

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség.

4. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei:

o Egyéb szakértői szolgáltatás;

o Képzéshez kapcsolódó költségek (Képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.);

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Az 1-es és 2-es pontok szerint elszámolható költségek összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 9%-át, amelyből a kötelezően előírt nyilvánosság költségtípuson legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-a számolható el.

5. Célcsoport támogatásának költségei:

o Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége;

o Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége;

o Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása: A munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek összes költsége nem haladhatja meg az egy főre elszámolható képzési költség maximumát, azaz személyenként legfeljebb 580.000 Ft-ot.
 

A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyben a megjelölt képzések:

- az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 2. sz. szakmai melléklete alapján) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek

és/vagy

- a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy

- Fktv. 2. § 5. pontja szerinti hatékony munkavégzést, hatékony kommunikációt, termelésszervezői ismeretek bővítését, valamint vezetői készségek fejlesztését célzó egyéb képzések
és/vagy

- munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.
 

Kötelező vállalások:

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő.
 

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: min. 3.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft.
 

Támogatási kategória Maximális
támogatás mértéke

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100%
Képzési támogatás Mikro-, kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%

Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás).

70%

 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, amennyiben a Pályázó nem igényel előleget.

 

Önerő:

A támogatást igénylőnek a Csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Képzési támogatás az alábbi elszámolható költségekhez nyújtható:

- Az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen;

- Az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó

útiköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig. Nem számolható el szállásköltség, kivéve a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltségét;

- A képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei;

- A képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen.
 

Előleg:

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 25.000.000 Ft.
 

Fenntartási kötelezettség:

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
 

Támogatásban nem részesíthetők köre

- A saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

- A benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

- Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

- Mezőgazdasági termeléshez, mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel;
 

Nem elszámolható költségek köre:

- infrastrukturális javak vásárlása;

- föld, telek, ingatlan vásárlás;

- levonható áfa;

- gépjármű lízing, gépjárműbérlet, gépjármű vásárlás;

- irodai berendezési tárgy, bútor;

- konyhai eszköz;

- a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

- azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak;
 

A pályázat benyújtható:

2017. június 30-tól 2017. október 30-ig.Közzétéve itt: Pályázatok | Ekkor: 2017. december 18.