Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A pályázat célja:

A vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozásokhatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén ésösszehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésénekés használatánakösztönzésén keresztül.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.

Ki pályázhat:

Azon mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:

 • Rendelkezik legalább egy lezárt, teljesüzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 • A kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Azon IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 • Vállalati CRM, értékesítés terület; 
 • Gyártási terület;
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 • Kontrolling és döntéstámogatás;
 • Beszerzési, logisztikai terület;
 • Táv- és csoportmunka támogatás;
 • Pénzügyi, számviteli terület;
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 • Elektronikus iratkezelési megoldás;
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás;
 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 • Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 • RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;
 • Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 • Szolgáltatásmenedzsment.

Kötelező vállalások:

Üzemi eredmény növekedése:A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben azüzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésénekel kell érnie avissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.

VAGY

Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésbőlszármazó éves nettó árbevétel növekedésénekel kell érnie a vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.

Fenntartási Kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított3 évig.

Területi korlátozás:

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatás mértéke, összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft

A  vissza nem térítendő  támogatás maximális ha „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel rendelkezik  és a voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti  megoldás,  rendszer  megrendelése  esetén  az  összes elszámolható  költség  40  %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft

A kölcsön mértéke ha „Digitálisan  felkészült  vállalkozás”  minősítéssel rendelkezik  és  a  voucher  rendszerben  megtalálható  (minősített)  infokommunikációs  üzleti  megoldás,  rendszer megrendelése  esetén  az  összes  elszámolható  költség  minimum  50%-a,  egyéb  támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Önerő:

A projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Kölcsön:

A kölcsön kamata 1% / év.

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A kölcsön futamideje:A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amelyaz esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Előleg:

Az előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

Biztosíték nyújtás:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában biztosíték nyújtása kötelező, amelynek formája lehet:

 • garanciavállaló nyilatkozat,
 • ingatlan jelzálogjog,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásábanaz elvárt fedezettség mértéke:

 • új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként;
 • a fenti pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség50%-a a befogadási értékből számítva.

A kölcsön vonatkozásában az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • bankgarancia

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • A saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezártteljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéjea törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át;
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül

A pályázat benyújtható:

2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.Közzétéve itt: Kiemelt pályázatok | Ekkor: 2017. december 18.