Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 

A pályázat célja:

A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák,továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.


Ki pályázhat:

Azon mikro-, kis- és középvállalkozás, illetve nagyvállalatok, amely:

 • Rendelkezik legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel;
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdaságitársaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel ésMagyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • Nem tartozik az EVA hatálya alá.

A pályázatra konzorciumi formában nincs lehetőség.


Kutatás-fejlesztési projekt keretében támogatható tevékenységek:

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, szolgáltatások és anyag költség;
 • Eszköz és immateriális javak beszerzésének költségei - Az immateriális javak elszámolható költsége nem haladhatjameg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.
 • Kísérleti fejlesztés: ameglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozóismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagyjavított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából.

Ide tartozhatnak:

 • Az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését ésdokumentálását célzó tevékenységek.
 • Az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek mégnem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése.
 • A kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogyaz kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakosváltoztatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, hae változtatások fejlesztésnek minősülnek.
 

 • Regionális beruházási támogatás keretében:
   
 • Eszközbeszerzés:Technológiai fejlesztésteredményező új eszközök beszerzése. 
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

Regionális beruházási támogatás maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-aKizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nemelsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe.
 

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
   
 • Projektmenedzsment tevékenység- a projektmenedzsment költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása - az elszámolható költségek 0,5%- át nem haladhatja meg.

Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a NemzetiS3-ban meghatározottnemzetiágazati prioritások vagy intelligens technológiákvalamelyikéhez.

 • A nemzeti ágazati prioritások:
  • Egészséges társadalom és jólét;
  • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
  • Tiszta és megújuló energiák;
  • Fenntartható környezet;
  • Egészséges és helyi élelmiszerek;
  • Agrár-innováció;
    
 • Intelligens technológiák:
  • Fotonika, lézertechnológia;
  • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák;
  • Bionika;
  • Nem gépipari fémfeldolgozás;
  • Elektronika és félvezető-technológia;
  • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz);
  • Korszerű csomagolástechnikai technológiák;
  • Vegyipar (pl.gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása);
  • Építőipar (építőanyag-technológiák);
  • Textilipar
  • Fa- és bútoripar
  • Logisztika
  • Kulturális és kreatív ipar


Kötelező vállalások:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követőkét üzleti évben együttesen, a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege eléri a kapott vissza nem térítendő támogatás 30%-át.


Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV- k esetében 3 évig.
 

Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,telephelye vagy fióktelepe lehet.Legfeljebb két megvalósítási helyszín jelölhető meg.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 

A támogatás mértéke, összege:

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételét.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft

A kölcsön összege: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft

Vissza nem térítendő támogatás mértéke

Nyugat-Dunántúli régió

Mikró-és kisvállalkozás

50 %

Középvállalat

40 %

Nagyvállalat

30 %

Többi régió

Mikró-és kisvállalkozás

55 %

Középvállalat

45 %

Nagyvállalat

35 %

 

A kölcsön maximális aránya

Nyugat-Dunántúli régió

Mikró-és kisvállalkozás

40 %

Középvállalat

50 %

Nagyvállalat

60 %

Többi régió

Mikró-és kisvállalkozás

35 %

Középvállalat

45 %

Nagyvállalat

55 %

 

Önerő:

A projekt elszámolható összköltségének minimum 10%-át kitevő saját forrással kell rendelkeznie.

Regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 

Kölcsön:

A kölcsön kamata 2% / év.

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A kölcsön futamideje:Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de maximum a kölcsönszerződés megkötésétől számított15 év.

A kölcsön mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatásminimum 50%-át.
 

Előleg:

Az előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás 75%-a.
 

Biztosíték nyújtás:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásábanaz elvárt fedezettség mértéke:

 • Az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 100%-a

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A pályázatok a kölcsön vonatkozásában az MFB által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
 

Támogatásban nem részesíthetők köre:

A  GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Felhívás esetébennem  nyújthat  be  támogatási  kérelmet  azon  támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési és   Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15,  vagy GINOP-2.1.1-15,  vagy  GINOP-2.2.1-15  Felhívásra  benyújtott  támogatási  kérelme  kapcsán  már  részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van

 • saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezártteljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéjea törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét;
 • amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb.
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;
 • amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • Mezőgazdasági termelőnek minősül 


A pályázat benyújtható:

2017. március 1-től 2019. március 1-ig

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. május 31.12 óra 00 perc
 • 2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
 • 2018. február 5. 12 óra 00 perc
 • 2018. november 5. 12 óra 00 perc
 • 2019. március 1. 12 óra 00 perc


Közzétéve itt: Kiemelt pályázatok | Ekkor: 2017. december 18.